Prevádzkový poriadok

Každý návštevník posilňovne využívajúci jej služby, si zodpovedá za prípadne poškodenie svojho zdravia, ku ktorému došlo nesprávnym používaním strojov a zariadení určených na posilňovanie. Zodpovedá za škody na zariadení, či zdraví iných osôb, ak škodu spôsobil porušením tohto Prevádzkového poriadku i všeobecných právnych a technických predpisov.

 
1. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRI NÁVŠTEVE POSILŇOVNE

– Vstup do posilňovne osobám mladším ako 15 rokov je povolený len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je za ňu zodpovedná.
– Návštevník posilňovne dostane po zaplatení vstupného alebo preukázaní sa platnou permanentkou kľúč k šatníkom, kde si odloží svoje veci. Peňaženku s menším obnosom peňazí si návštevník uschová v uzamknutej skrinke. Cennosti, prípade väčší obnos peňazí si odloží v trezore, inak za ich stratu fitness centrum neručí.

1.1 Pri vchode do posilňovne sa návštevník vyzuje / prezuje.
– z hygienického hľadiska. Pri prezutí, prípadne vyzutí, sa udrží čistota a nenanesie sa špina z vonkajšieho prostredia do priestorov posilňovne.

1.2 Cvičiť zásadne v pevnej obuvi.
– z hygienického a bezpečnostných dôvodov. Vhodná obuv je dôležitá pre stabilitu nohy, ale aj z hľadiska bezpečnosti. Môže sa stať, že Vám závažie vykĺzne z rúk a vhodne zvolenou obuvou zabránite úrazu.

1.3 Používať čisté prezuvky.
– za prezuvky sa považuje čistá a pevná obuv, ktorú si návštevník prezuje v priestoroch posilňovne (chodba) a nie, v ktorej prišiel z vonka.

1.4 Používať pri cvičení uteráky.
– uterák je potrebný najmä ako podložka pri používaní prístrojov na ochranu pred znečistením v dôsledku potenia. Cvičenie bez uteráka je snáď najhrubšou chybou, ktorú môžete vo fitness centre spáchať.

1.5 Do prevádzky je zakázané vodiť psov a iné zvieratá.

2. PRÁVA NÁVŠTEVNÍKOV

2.1 Využívať zariadenie posilňovne počas otváracích hodín.
2.2 Využívať sociálne zariadenie posilňovne, šatne a miestnosti osobnej hygieny.
2.3 Využívať ostatné poskytované služby.

3. POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV

3.1 Zaplatiť príslušný poplatok za využívanie služieb posilňovne podľa platného cenníka.
3.2 Dodržiavať pokyny pracovníka – správcu posilňovne a ustanovenia prevádzkového poriadku.
3.3 Neničiť zariadenie prevádzky. Návštevník je povinný náklady na odstránenie škody spôsobenej na zariadení prevádzky zámerne, resp. svojou nedbanlivosťou uhradiť v plnej výške. Rovnako je povinný uhradiť škody spôsobené na majetku ostatných návštevníkov posilňovne.
3.4 Rešpektovať a neobmedzovať ostatných návštevníkov posilňovne.
3.5 Dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných cvičiacich. Vedenie prevádzky nenesie zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení Prevádzkového poriadku.
3.6 Udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch posilňovne. Počas cvičenia používať čistú, pevnú obuv vhodnú na cvičenie a uterák.
3.7 Po od cvičení uviesť zariadenia a činky do pôvodného stavu.
3.8 Rešpektovať otváracie hodiny posilňovne.
3.9 Priania a sťažnosti týkajúce sa prevádzky nahlásia návštevníci pracovníkovi posilňovne.
3.10 V prípade zistenia poruchy na strojoch a zariadeniach je návštevník povinný ju ihneď nahlásiť pracovníkovi prevádzky.

4. V PREVÁDZKE POSILŇOVNE JE ZAKÁZANÉ

4.1 Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok, alebo hlukom a nevhodným správaním obmedzovať ostatných návštevníkov.
4.2 Fajčiť v celom objekte a používať alkoholické nápoje.
4.3 Vodiť psov a iné zvieratá, prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie.
4.4 S náradím posilňovne je zakázané opúšťať miestnosť posilňovne.
4.5 Do skriniek určených na odkladanie vecí, je zakázané ukladať horľaviny, výbušniny a iné nebezpečné a zakázané látky.
4.6 Požadovať od pracovníkov služby odporujúce prevádzkovému poriadku.

5. SANKCIE ZA PORUŠENIA POVINNOSTÍ A OBMEDZENÍ

V prípade akéhokoľvek porušenia Prevádzkového poriadku môže správca návštevníka upozorniť, prípadne odoprieť prístup do posilňovne, ak na upozornenie nereaguje. Z priestorov prevádzky bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie vstupného, ktorý hrubo poruší ustanovenia Prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedného pracovníka. Ak, neopustí návštevník v takýchto prípadoch prevádzkové priestory, je pracovník prevádzky oprávnený rušiteľa poriadku vyviesť z objektu, prípadne požiadať o zákrok Políciu.

The author allocated with your „write this essay“ ask for is definitely skilled towards exact same educational stage and / or larger in comparison with ones creating needs. Obtain a wonderful composition today .

New mexico state university ranks among the 100 data best online colleges for 2017.